Чайник - Где мои вещи!
21
我的东西呢?这是谁的笔? wǒde dōngxi ne? zhè shì shéi de bǐ? 黑色的是我的。 hēi sè de shì wǒde. 那手机呢? nā shǒujī ne? 不是你的嘛!真笨! bú shì nǐde ma! zhēn bèn! Другие материалы Вы сможете найти на Buyilehu.org
Плейлист
Китайский язык с Buyilehu