Чайник - Братья и сестры
73
你有兄弟姐妹吗? Nǐ yǒu xiōng dì jiě mèi ma? 有,我有一个哥哥。 Yǒu, wǒ yǒu yí ge gēge. 你哥哥有女朋友吗? nǐ gēge yǒu nǚ péngyou ma? 没有。 méi yǒu. Другие материалы Вы сможете найти на Buyilehu.org
Плейлист
Китайский язык с Buyilehu